viagrageneriquefr24.com

(+84 28) 3512 7133/ 7100/ 7976

sales@crownlogisticsvn.com

News

VERIFIED GROSS MASS (VGM) GUIDE

Oct 13 2015

Kind attention : ALL ESTEEMED CUSTOMERS.

Firstly, we - Crown Logistics Co.,Ltd – would like to express our deep thank for your kind support to our service.

 

As SOLAS (Safety of Life at SEA) has been amended to mandate the declaration of Verified Gross Mass (VGM), shipper is required to provide a legitimate VGM from July 1st, 2016.

For details including how to submit VGM to carrier (for exp. KMTC), please refer to the below.

-------------- Below ---------------

 

1. VGM Verification Method:

1.1.Method 1: After packing and sealing a container and using calibrated and certified equipment, the shipper may weigh, or have arranged that a third party weigh, the packed container OR

1.2.Method 2: the shipper (or, by arrangement of the shipper, a third party) may weigh all packages and cargo items, including the mass of pallets, dunnage and other packing and securing material to be packed in the container, and add the tare mass of the container to the sum of the single masses of the container"s contents.(Estimating the weight of a container"s contents is not permitted.).

Under either Method 1 or Method 2, the weighing equipment used must meet the accuracy standards of the country where the equipment is used. Also under either method, the declaration of the verified weight must be signed and dated by the shipper or by its duly authorized representative and to provide to the carrier and terminal.

2. Restriction of Shipment:

If VGM is not provided, container may not be shipped on board.

3. Effective date:

From July 1st, 2016.

4. Responsible Party to Provide VGM : Shipper

The shipper mentioned in the B/L (include the signature of responsible party who provided the measurements)

5. Submit Methods:

5.1. WEB S/R:  www.ekmtc.com

Input VGM info when you submit S/R in the current e-KMTC web.

 • VGM input example when submitting S/R
  • - Loaded container number
  • - VGM (unit: KG)
  • - Verification Method: A method that was used between Method 1 and Method 2
  • - PIC Signature: Person in charge who provided the VGM should be inputted in English and in capital letters.
  • - BKG No.: There can be multiple bookings in one S/R, so each should be inputted separately.
  • *VGM  can  be  inputted  separately  on  the  website,  and  if  there  are  many containers, excel template can be used to upload all of them at once.

5.2. EDI S/R:

For companies that submit S/R by electronic document through B2B agency, VGM info should be added in their data remittance or VERMAS document should be sent separately.

5.3. E-mail:

- In case our Web is not working properly, pls send your VGM copy to our email vgmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and name clearly Booking number, vessel name, voyage on the Subject of email.

- Few customer may send S/R by email (not by E-service on Web), pls send VGM copy along with your S/R to our export team, email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">exThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Cut-Off Time:

Shipper must provide VGM info to the liner before gate-in of the container or before “Cut-Off Time”

-    Cut-Off Time: 06 working hours before closing time of vessel (our working hour is Mon – Fri, 8h-12h, 13h-17h)

For example:

+ Closing time 17h Tue -> Cut-Off time 10h Tue.

+ Closing time 23h Tue -> Cut-Off time 10h Tue.

+ Closing time 10h Mon -> Cut-Off time 13h last Fri.

7. Container Tare Weight Checking:

Exact tare weight for each container can be found in the container door, and it will be able to be checked in our website in a near future.

 

Additional notifications will be announced in our website. Thank you.

Faithfully yours,

 

KMTC (VIETNAM) CO.,LTD CUSTOMER SERVICE DEPARMENT


THÔNG BÁO THỰC HIỆN

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ CONTAINER

HChí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2016.

Kính gi : QUÝ KHÁCH HÀNG

Hãng tàu KMTC chân thành cám ơn sự ủng hộ quý báu của Quý khách trong suốt thời gian qua.

Theo quy định sửa đổi bổ sung của Công ước  quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974 (Công ước SOLAS), người gửi hàng phải cung cấp bản Xác nhận khối lượng  toàn bộ container (gọi tắt là VGM) với đầy đủ pháp lý từ  ngày 01/07/2016.

 

Dưới đây là các hướng dẫn khai báo VGM

 

1. Phương thc c nhn VGM:

1.1 Phương  thức 1: Sau khi đóng hàng và niêm chì container, khách hàng có thể tự cân hoặc nhờ bên thứ 3 (trạm cân) cân toàn bộ container, HOẶC

1.2 Phương thức 2: khách hàng cân từng lô hàng đóng trong container cộng với trọng lượng các thành phần khác bên trong container và cộng thêm trọng lượng  của vỏ container (khách hàng không được  phép ước  lượng  trọng lượng của hàng hóa bên trong container).

Bất kể sử dụng phương pháp nào, thiết bị cân phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực, và phiếu xác nhận VGM phải được  đóng dấu, ký tên bởi Người  gửi hàng hoặc người được  ủy quyền hợp pháp, sau đó gửi cho Hãng tàu và Cảng.

2. Ràng buc vhàng hóa:

Container sẽ không được  xếp lên tàu nếu khách hàng không cung cấp VGM.

3. Hiu lc áp dng:

Từ ngày 01/07/2016

4. Trách nhim pháp lý ca người cung cp VGM :

Người  gửi hàng đứng tên trên vận đơn (bao gồm cả đơn vị cung cấp dịch vụ đo lường có ký tên trong bản VGM)

5. Phương thc khai báo VGM: 

5.1. Thông qua trang Web ca KMTC:  www.ekmtc.com

Nhập thông tin VGM khi khai báo chi tiết vận đơn (S/R) tại hệ thống dịch vụ điện tử của KMTC. 

Ví dụ:

- Số container

- Trọng lượng khai báo trong bản VGM: đơn vị KG.

- Phương thức xác nhận VGM: lựa chọn Phương thức 1 hay 2.

- Tên người  chịu trách nhiệm cung cấp thông tin VGM: nhập bằng tiếng Anh và chữ IN HOA.

- Số booking: Nếu có nhiều booking trong 1 bill, thông tin VGM của mỗi booking phải được nhập một cách riêng biệt.

(*Lưu ý: thông tin VGM có thể  được  nhập một cách riêng biệt trên trang web KMTC. Nếu có nhiều container, khách hàng có thể sử dụng form mẫu excel để upload toàn bộ thông tin lên web cùng một lần.)

5.2. Thông qua việc khai báo truyền dữ liệu điện tử EDI:

Đối với những lô hàng được  khai báo bằng phương  thức truyền dữ liệu điện tử, thông tin VGM có thể được  thêm vào ngay khi truyền dữ liệu hoặc các thông tin chứng từ liên quan đến VGM có thể được  truyền riêng sau đó.

5.3. Thông qua E-mail

- Trong trường  hợp việc khai báo trên Web chưa được  triển khai hoặc bị lỗi hệ thống,  khách hàng vui lòng gửi  bản  scan màu phiếu  VGM vào địa  chỉ  mail vgmThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đồng thời ghi rõ số booking, tên tàu, số chuyến ở tiêu đề mail.

- Đối với trường  hợp khách hàng không sử  dụng dịch  vụ làm bill trên web mà thông qua việc trao đổi email, vui lòng gửi bản scan màu VGM cùng với chi tiết làm bill S/R cho bộ phận Hàng xuất KMTC, địa chỉ mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">exThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Thi hn khai báo VGM:

Khách hàng phải cung cấp thông tin VGM trước thời hạn như sau:

- Hạn chót: 06 giờ làm việc, trước giờ cắt máng xếp tàu (Thời gian làm việc của KMTC từ thứ Hai – thứ Sáu, sáng 8h-12h, chiều 13h-17h)

Ví dụ:

- Giờ cắt máng 17h chiều thứ Ba -> Hạn chót khai VGM 10h sáng thứ Ba.

- Giờ cắt máng 23h tối thứ Ba -> Hạn chót khai VGM 10h sáng thứ Ba

- Giờ cắt máng 10h sáng thứ Hai -> Hạn chót khai VGM 13h chiều thứ Sáu tuần trước.

7. Kim tra trng lượng vcontainer:

Trọng lượng  chính xác của vỏ  container nằm  ở  trên cánh cửa  của container. Khách hàng cũng có thể  kiểm tra thông tin container trên trang web của KMTC trong thời gian tới.

Các thông báo liên quan sẽ được  chúng tôi cập nhật tiếp tục trên trang web. Xin cảm ơn.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH KMTC (VIỆT NAM) PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.